regulamin
§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Poniższy regulamin zawiera warunki świadczenia usług hostingowych przez Studio26 Przed zakupem usługi każdy Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem usług hostingowych, oraz przestrzeganiem jego punktów.
 2. Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z trescią regulaminu w pełni go akceptując. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
 3. Studio26 zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, aktualny regulamin jest dostępny na stronie studio26.pl§ 2. Prywatność

 1. Studio26 zapewnia prywatność i anonimowość poczty e-mail swoim Klientom - nie kontrolując informacji przesyłanych przez serwery pocztowe.
 2. W szczególnych przypadkach Studio26 zastrzega sobie prawo udostępnienia poczty elektronicznej uprawnionym organom państwowym.
 3. Studio26 nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.
 4. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Studio26 w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Abonenta.
§ 4. Opłaty

 1. Opłaty abonamentowe są pobierane za okres: miesiąca, kwartału, półrocza i jednego roku. Nie przyjmujemy wpłat ponizej 10 zł. Jeżeli abonament miesięczny usługi nie przekracza kwoty minimalnej, którą możemy zaksięgowac, czyli 10 zł, wtedy Abonent zobowiązany jest do opłaty usługi za okres, który przekroczy minimalną sumę 10 zł. Opłata abonentowa jest kosztem korzystania z usług oferowane przez Studio26

  Ceny proponowane przez Studio26 nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert (art. 71 Kodeksu Cywilnego).

 2. Studio26 zastrzega sobie możliwość zmiany cen oferowanych usług, bez wcześniejszego powiadomienia.
 3. Usługi informatyczne oferowane przez Studio26 aktywowane są po zaksięgowaniu odpowiedniej wpłaty, opublikowanej w cenniku usług Studio26. Opłaty abonamentowe dokonane przelewem pocztowym, przelewem bankowym, oraz przy pomocy płatności elektronicznych aktywowane zostaną w przeciągu 48h (w dni robocze poniedziałek- piątek) od momentu wpłynięcia odpowiedniej należności na konto.
 4. Na okres tygodnia przed zakończeniem czasu aktywności usługi Klient otrzyma drogą elektroniczną informację z przypomnieniem oraz informacją jak dokonać przedłużenia usługi. Nie opłacenie przedłużenia usługi w przeciągu miesiąca będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy. Przedłużenie usługi to wykupienie abonamentu na określony czas wg cennika aktualnego w dniu przedłużenia.
 5. W dowolnym momencie użytkowania usługi oferowanej przez Studio26 można zmienić pakiet hostingowy z mniejszego na większy i odwrotnie. Nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami, zostanie natomiast zminiejszona ilość dni abonamentowych w przypadku zmiany z mniejszego pakietu na większy (po przeliczeniu ich wartości), lub zwiększona w przypadku zmiany z większego na mniejszy.
 6. Studio26 w przypadku zaistnienia sytuacji, w której usługa została zamówiona i opłacona przez Klienta, a nie została wykonana, zwraca w czasie 14 dni roboczych uiszczoną należność na żądanie klienta złożone na piśmie lub e-mailem na info@studio26.pl w ciągu 30 dni od daty zamówienia.
 7. Studio26 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóznień w płatności leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty itp.
 8. Rezygnacja korzystania z usług świadczonych przez Studio26 przed upływem abonamentu,pl, nie pociaga za sobą zwrotu częściowej lub całościowej kwoty abonamentu.§ 5. Dane Abonenta
 1. Abonent jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych podczas sekwencji zamawiania usługi. W przypadku odkrycia nieprawdziwych danych osobowych Usługodawca ma prawo do zablokowania lub usuniecia konta niezależnie od dokonanych opłat abonentowych. Dane Abonenta chronionę są w sposób opisany w § 2.
§ 6. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma pełne prawo wyłączności na dane, jakie utrzymuje na wykupionym w Studio26 koncie www. Równocześnie ponosi za nie całkowitą odpowiedzialność. Właściciel konta typu reseller ponosi odpowiedzialność za dane, jakie umieszczone są na odsprzedanych przez niego kontach www.
 2. Użytkownik poświadcza, że wszystkie dane w formularzu zamówienia są prawidłowe. Jednocześnie ma prawo w okresie korzystania z konta www na zmianę danych teleadresowych zapisanych w bazie użytkowników Studio26. Aby dokonać powyższych zmian musi powiadomić o tym dowolnego administratora Studio26 w celu autoryzacji.
 3. Abonent, bez względu na narodowośći i przekonania, oświadcza, że będzie przestrzegać regulaminu Studio26 jak również prawa polskiego.
 4. Zabrania się prowadzenia działań na szkodę Studio26 i/lub użytkowników Studio26. Osoby działające w złej wierze zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej z całą stanowczością. W przypadku, gdy osoba działająca na szkodę Studio26 i/lub użytkowników Studio26 jest niepełnoletnia, do odpowiedzialności pociągnięci zostaną rodzice lub opiekunowie.
 5. Zabrania się stosowania skryptów opartych na sillniku Vallheru.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji wysłanych przez Studio26 związanych z nowościami w serwisie, planowanymi przerwami w aktywności serwerów, przypomnieniami o wygaśnięciu konta i in.
 7. Oprogramowanie dodatkowe instalowane przez Użytkownika (w tym systemy CMS i inne), nie będące własnością Studio26, jest instalowane na jego odpowiedzialność, oraz podlega licencji producenta / twórcy. Studio26 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za instalacje oraz wpływ na funkcjonowanie komputera użytkownika.
 8. Studio26 zastrzega sobie prawo do zablokowania lub całkowitego usunięcia konta wraz z danymi bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
 • będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym a także treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym
 • Abonent działa na szkodę Studio26 i/lub użytkowników Studio26,
 • Abonent dopuści się jakiejkolwiek formy spamu,
 • nie została wniesiona opłata za usługę,
 • został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu.§ 7. Zakres odpowiedzialności i prawa Studio26 (Operatora)

 1. Studio26 zobowiązuje się do:
 • świadczenia usług Abonentowi, który nie złamał żadnego punktu regulaminu oraz regularnie opłaca wykupioną przez siebie usługę
 • poinformowania Abonentów o zaplanowanej przerwie w działaniu serwera
 • poinformowania swoich Użytkowników w przypadku chwilowego lub całkowitego oferowania częsci usług
 • za brak dostępu do serwerów Studio26 z winy operatora trwających powyżej 24h Studio26 zobowiązuje się do zwrotu dwukrotnej stawki za okres niedziałania konta. Jednocześnie Studio26 nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów względem Użytkownika z winy w/w przerwy.
 • wykonywania kopii zapasowych plików składowanych przez Użytkowników na FTP oraz baz MySQL
 • przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.

     2. Studio26 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty swoich Klient wynikające z niewypełnienia przez Studio26 umowy, całkowita odpowiedzialnośc Studio26 ograniczona jest do przedłużenia okresu abonamentu o czas niedostępności usługi. Ponadto Studio26 nie odpowiada za niedostępnośc usługi w przypadku:
 • przerwania połączenia niezawinione przez Studio26,
 • kataklizmów,
 • działanie czynników i osób trzecich,
 • nieprawidłowego użytkowania kont,
 • złamania regulaminu poprzez Abonenta,
 • nieotrzymania poczty elektronicznej.

     3. Studio26 nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się na koncie Abonenta oraz za ewentualną utratę tych danych.

     4. Studio26 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez internautę informacji uzyskanych za pośrednictwem stron Użytkowników Studio26§ 8. Rozwiązanie umowy

 1. W przypadku rezygnacji Użytkownika z usługi świadczonych przez Studio26 nie zobowiązuje Operatora do zwrotu opłaty za usługę.
 2. Wypowiedzenie umowy na wniosek Studio26 zobowiązuje Operatora do zwrotu Użytkownikowi niewykorzystanej części opłaty abonamentowej za świadczoną usługę, pod warunkiem, że Użytkownik złamał którykolwiek z punków regulaminu. Regulaminowe zablokowanie i usunięcie konta nie zobowiązuje Studio26 do zwrotu wpłaconej za usługę kwoty.
 3. Umowa miedzy Abonentem a Studio26 wygasa w przypadku braku zaksięgowania wpłaty za przedłużenie w okresie do 30 dni od daty wygaśnięcia konta.

home  |  oferta  |  zamówienie  |  faq  |  regulamin  |  kontakt